Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

In the Dark I Don’t Have Four Limbs
Curator Jussi Koitela

30. november 2017 – 21. desember 2017

Pimeässä en ole neliraajainen – In the Dark I Don’t Have Four Limbs – I mørket har jeg ikke fire lemmer. Alma Heikkilä, Mikko Lipiäinen, Arissana Pataxó, Reetta Pekkanen. Curator: Jussi Koitela

  • Utstillingsåpning og samtale mellom kurator Jussi Koitela og kunstnerne torsdag 30. november kl. 19.00 – 22.00. På engelsk.
  • I desember holder vi åpent også tirsdager. Åpent tir – fre 12 – 17, lør – søn 12 – 16.

I utstillingen I mørket har jeg ikke fire lemmer presenteres verk av de anerkjente kunstnerne Alma Heikkilä, Mikko Lipiäinen, Arissana Pataxó og poesi av Reetta Pekkanen – som også står bak utstillingstittelen. Utstillingen tar form som en helhet hvor verkene og deres plassering i visningsrommet er sammenflettet med koloniale, antropogene og kapitalistisk orienterte indre strukturer.

Alma Heikkiläs romlige og maleriske gjenstander materialiserer sammensetningen av natur, kultur, sosiale og økonomiske aspekter som utgjør vårt samfunn. I denne utstillingen vil også Heikkiläs samarbeid med kunstneren Elina Tuhkanen presenteres. Mikko Lipiäinen har arbeidet i Sør-Bahia, Brasil, siden 2015. Sammen med kunstner og aktivist Regis Bailux og forsker Raquel Rennó har han arbeidet med prosjektet ”Resistance Pulp”, hvor undervisere fra urfolksamfunnet Pataxó arrangerte en rekke diskusjoner og workshops. Prosjektet kartlegger og utfordrer ulike fortellinger, praksis og strukturer innenfor samtidskunsten som på forskjellige måter er med på å reprodusere undertrykkelsen av urfolkssamfunn. Også Arissana Pataxó undersøker, gjennom sin kunstneriske og pedagogiske praksis i lokalsamfunnet i Sør-Bahia, urfolks situasjon i dagens samfunn. Gjennom sin naturfilosofiske poesi søker Reetta Pekkanen etter sammenhenger mellom menneskelig persepsjon, materiell virkelighet og hverdagslige øyeblikk – alt dette i en tid med drastiske, verdensomspennende forandringer i vårt livsgrunnlag.

I mørket har jeg ikke fire lemmer er i seg selv et paradoks: Vår samtidige, kunstneriske praksis tar sikte på å produsere progressive relasjoner på tvers av kulturer, menneskelige og ikke-menneskelige drivkrefter, økonomier, nasjoner og andre geografiske betegnelser. Samtidig er kunst – med sine nasjonale og globale infrastrukturer og institusjoner – dypt forankret i en praksis som reproduserer de samme forskjellene som den kunstneriske praksisen forsøker å legge bak seg. Rikdommen vi finner hos det globale Norden er forankret i den koloniale utnyttelsen av naturkulturer. For å dra nytte av dette stadig pågående misbruket, reproduserer kunstneriske institusjoner og finansieringsstrukturer et skadelig, fremmedgjørende syn på de andre. Naturkulturer, mennesker, ikke-mennesker, liv og ikke-liv blir differensiert fra hverandre gjennom kategorisering. Kunst, romlige strukturer og materialitet distanseres fra den sosiale, politiske og økologiske tilstanden innenfor og rundt institusjonene.

I mørket har jeg ikke fire lemmer er et prosjekt som anerkjenner tingenes sammensatte natur, og viser deres mange egenskaper: Som kunstverk, objekt, materialitet, romlig struktur og institusjonell og kuratorisk epistemologi. Utstillingen forsøker å formidle denne sammensetningen som noe som utfordrer ontologiske, epistemologiske og etiske skillelinjer mellom det som tradisjonelt kategoriseres som enten natur, kultur eller økonomiske faktorer.

Det selvstendige Finland fyller 100 år i 2017 og utstillingen er en del av markeringen i Norge. Les mer om jubileumsåret

Arrangert med støtte fra Finsk-norsk kulturinstitutt, Norsk-finsk kulturfond, Frame Contemporary Art Finland og Centret för konstfrämjande (Taike).

Alma Heikkilä  Mikko Lipiäinen   Arissana Pataxó  Reetta Pekkanen   Jussi Koitela

Bannerbilde: Alma Heikkilä, pollen grains, fungal spores, bacteria, mycelium, cysts, algal filaments and spores, lichens, insects and their parts, plants and animal tissues and several other microorganisms, 2017. Photo: Alma Heikkilä

  • Opening with Talk in English between curator Jussi Koitela and the artists Thursday 30 November at 19.00
  • In December we open the gallery also on Tuesdays. Opening hours Tue – Fri 12 – 17, Sat – Sun 12 – 16.

In The Dark I Don’t Have Four Limbs is an exhibition that presents art work by Alma Heikkilä, Mikko Lipiäinen, Arissana Pataxó and poetry by Reetta Pekkanen entangled with the display setting and colonial, anthropogenic and capitalogenic intra-structures.

Alma Heikkilä‘s spatial and painterly objects materialize the entanglement of natural, cultural, social and economic aspects of agency. At the same time, agencies – from hydrocarbons to language and from fungus to infrastructures of artistic production – are co-authors of her works. Heikkilä’s collaborative work with the artist Elina Tuhkanen are also presented in the exhibition. Mikko Lipiäinen has worked since 2015 in South Bahia, Brazil, with artist and activist Regis Bailux and researcher Raquel Rennó on the project Resistance Pulp. Here, he took part in organizing a series of discussions and workshops with educators of the indigenous Pataxó community. In addition to producing local pulp, the project maps and challenges practises, narratives and structures within contemporary art that are, in different ways, reproducing the repression of indigenous communities. Arissana Pataxó approaches contemporary indigenous questions through her artistic and educational practices within the local community in South Bahia. Through her poetry, Reetta Pekkanen searches for connections between human perception, material reality and everyday moments in a time with drastic earthly changes within our living environment.

The exhibition In The Dark I Don’t Have Four Limbs is in itself a paradox: Contemporary artistic practises aim to produce progressive relations across the spheres of cultures, human and non-human agencies, economies, nations and other geographical formulations. At the same time art, with its national and global infrastructures and institutions, is deeply rooted in practices and traditions that operate within and reproduce the very same differences that artistic practises are attempting to surpass. The infrastructural wealth of global north is rooted in the colonial extraction of nature-cultures. In order to benefit from and support this still continuing extraction, artistic institutions and funding structures are reproducing a toxic, alienating view of the other in relation to geographical, cultural, material, national and economic differences. Nature-cultures, humans, non-humans, life and non-life are differentiated from each other. Institutional and display practices play a significant role in categorizing things as art works, discursive mediations, ethnographic materials or functional objects. Art, spatial structures and materiality are being distanced from social, political and ecological reality within and around of the institutions.

In The Dark I Don’t Have Four Limbs is a project that acknowledges making things public as entanglements of different aspects of art works, objects, materialities, spatial structures, institutional and curatorial epistemologies. It attempts to discuss and set up this exhibitionary entanglement as a situation that challenges and moves ontological, epistemological and ethical boundaries and connections between agential aspects that are, traditionally, categorized as either nature, culture or economic factors.

Finland became an independent state on 6 December 1917. Read more

The exhibition is part of the celebration in Norway. Supported by Finnish Norwegian Cultural Institute, Norwegian Finnish Cultural Fond, Frame Contemporary Art Finland and Arts Promotion Centre Finland.

Alma Heikkilä, pollen grains, fungal spores, bacteria, mycelium, cysts, algal filaments and spores, lichens, insects and their parts, plants and animal tissues and several other microorganisms, 2017. Photo: Alma Heikkilä