Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Out of this world

30. november 2019 – 12. januar 2020

 

Utstillingen «Out of this world» presenterer videokunst av de syv kunstnerne Oddvar IN Daren, Tobias Liljedahl, Torhild Aukan , Inger Lise Hansen, Carolina Jonsson, Eli Maria Lundgaard og Prerna Bishnoi. Kunstnerne har alle en tilknytning til Trondheim gjennom bo og virke, fødested eller studiested. Filmene og videoene som vi presenterer i denne utstillingen har et tidsspenn fra 1982 til i dag og viser til en kontinuitet i interessen for kunstøkologiske perspektiver gjennom de siste 40 årene.

Velkommen til åpning av utstillingen lørdag 30. november kl. 18.00

Bevisstheten rundt vårt forhold til omgivelsene, til naturen, miljøet og klimaet synes å øke i takt med endringene vi observerer rundt oss og dommedagsprofetiene vi jevnlig møter. Vårt syn på oss selv og vår plass i den store sammenhengen antyder en gryende øko-bevissthet i vår kultur. Vår sterke sanselige tilknytning til omgivelsene påvirker hvordan vi opplever en verden i endring. Sammenhengen mellom økologi og kunst er også høyst aktuell i vår dvelende eksistensielle usikkerhet. Kunstfeltet og kunstnere har lenge vist seg å være opptatt av økologiske spørsmål og naturens rolle i samfunnet, men spørsmålene er i dag kanskje mer prekær en noen gang.

De syv kunstnerne som presenteres gir gjennom sine filmatiske og videobaserte verk et innblikk i unike omgivelser gjennom et førstehåndsperspektiv. Med en særegen sensibilitet overfor sine omgivelser tar de oss med ut i verden og lar oss erfare disse landskapene gjennom det menneskelige subjektets blikk. Sammensetningen av verk har ikke som formål å presentere en dystopi. Det er heller et ønske å la optimismen rundt videomediets formidlingspotensiale guide oss inn i refleksjoner rundt hvordan vi kan tenke på naturen og mennesker som deler av et felles økosystem skinne gjennom.

Utvalget i denne utstillingen viser et innblikk i den tidlige eksperimentelle fasen på 1980-tallet da videomediet fremdeles var nytt og utfordrende, frem til dagens praksis. I dag hvor video hovedsakelig ikke benyttes av kunstnere på grunn av de visuelle og estetiske mulighetene i mediet selv, men som en måte å arbeide både dokumentarisk og poetisk med temaer som ønskes å formidle ut til publikum.

Uttrykket out of this world betyr at noe er fremragende eller eksepsjonelt. Utstillingstittelen peker slik på materialet kunstnerne arbeider med – våre omgivelser – enten det er urbane eller menneskeskapte landskap, utsiktspunkt turister strømmer til, kartlegging av topografi eller det å fange et unikt natur-øyeblikk. Tittelen søker å understreke at vi er en del av noe større, eksepsjonelt, ukontrollerbart og nesten utenomjordisk vakkert. Likevel kommer disse landskapene nettopp ut av denne verdenen. Kanskje kan vi la det forskyve vårt perspektiv ytterligere: Bringe omgivelsene nærmere ved å koble vår indre og den ytre verden sterkere sammen.

Utstillingen er dessverre stengt i romjulen fra 23.12.2019 – 02.01.2020. 

Welcome to the opening of «Out of this world» at Trøndelag Centre for Contemporary Art. The exhibition presents a selection of films and videos from 1982 to 2019 by Oddvar I.N. Daren, Torhild Aukan, Tobias Liljedahl, Inger Lise Hansen, Carolina Jonsson, Eli Maria Lundgaard and Prerna Bishnoi.

The knowledge about our surrounding environments, nature and our climate, seems to increase in relation to the changes we observe in our daily life and the apocalyptic prophecies we encounter on a regular basis. Our view of ourselves and our place in this world suggests a growing echo-awareness in our culture where the sensory attachment to our surroundings affect how we perceive a rapidly changing world. The connection between ecology and art becomes relevant especially when it comes to human existential uncertainty. Many artists have been preoccupied with ecological questions and the importance nature has in our society for some time, but now these questions have a different kind of urgency.

The selection of video works in this exhibition provides an insight into the early experimental phase of the 1970s and 1980s when the film and video media was still new and challenging for artists to explore. Today, video is a practice not primarily used by artists because of the visual and aesthetic possibilities of the medium itself, but as a way of working with subjects in both a documentary and a more dwelling poetic way.

In «Out of this World» the seven artists offer an insight into unique natural environments through a first-hand perspective. By showing us a sensitivity towards their surroundings, they allow us to experience these landscapes through the human gaze. Hopefully, this exhibition will not present a dystopia, but rather share some of the optimism of perceiving the format of video as a medium that potentially opens for reflections on how nature and humans can exist in the same ecosystem.

Stating that something is ‘out of this world’ implies that something is outstanding or exceptional. The title of the exhibition thus claims that the material the artists are focusing on – our natural surroundings – either urban or man-made landscapes, touristic scenery, a mapping of topography, or catching a unique moment happening in natural settings. The title aims to underline that we are a part of something larger than ourselves, something exceptional, uncontrollable and almost out of this world. Yet, these landscapes are born out of this world. Perhaps we can let it shift our perspective further; let it bring our surroundings closer to us by sensing a stronger connection between our inner and outer world.

The exhibition is curated by Margrete Abelsen, exhibition producer at the Trøndelag Center for Contemporary Art, and runs until Sunday 12th of January 2020.

The exhibition is closed during Christmas Holidays from 23.12.2019 – 02.01.2020.