Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

NYHET:
SØK PRODUKSJONSSTIPEND 2019

17. juni 2019 – 19. august 2019

Norsk

SØK PRODUKSJONSSTIPEND FOR 2019

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har gleden av å utlyse 2-4 produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted. Stipendene er muliggjort gjennom ordningen Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine Delegerte tildelinger til Kunstsentrene i Norge. 

Søkefrist: mandag 19. august 2019 

Som kunstnerinitiert formidlingsinstitusjon har Trøndelag senter for samtidskunst en intensjon om å støtte opp om arbeidsvilkårene for kunstnere som bor og har sitt virke i Trøndelag fylke. Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet, og til å bidra i det kunstnerpolitiske arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien.

Stipendene utdeles til minimum to og inntil fire kunstnere. Den enkelte søker vil kunne motta mellom 25.000 NOK og 50.000 NOK.

Kriterier for å søke produksjonsstipend fra Trøndelag senter for samtidskunst:

Hvem kan søke:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag. Unge kunstnere og kunstnere i etableringsfasen oppfordres til å søke.

Hva kan det gis støtte til:

 • Produksjon/ utvikling av konkrete kunstprosjekter
 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne)
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2019/ 2020

Det gis ikke støtte til:

 • Reisekostnader
 • Residencyopphold
 • Innkjøp av utstyr
 • Kunstnere som er i et utdannelsesforløp

Krav til søknaden:

 • Enkel prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, word eller pdf-fil) som beskriver hva det søkes tilskudd til.
 • Din CV (Word eller pdf-fil).
 • En portfolio med 5-8 bilder av tidligere aktuelle arbeider.
 • Eventuelt link til din nettside.
 • Søknad med vedlegg (gjerne pdf eller jpg) må ikke overskride 10 MB.

Søknad sendes til:

Trøndelag senter for samtidskunst via epost: post@samtidskunst.no og merk emnefelt med «Søknad om produksjonsstipend 2019». Eller via brevpost til Fjordgata 11, 7010 Trondheim. Lever gjerne hele søknaden som én pdf fil!

 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Et kunstfaglig utvalg ved Trøndelag senter for samtidskunst vil vurdere søknadene, og innstillingene vil foreligge i august/september.
 • Stipendene vil bli utbetalt i 2019.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-poster til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside: samtidskunst.no
 • Stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).

For spørsmål ta kontakt med Margrete Abelsen:

Telefon: 73 52 49 10

E-post: utstilling@samtidskunst.no

English

ANNOUNCEMENT OF PRODUCTION GRANTS FOR 2019

Trøndelag Center for Contemporary Art is pleased to announce 2-4 individual production grant opportunities for Trøndelag based professional visual artists and craft artists. 

The grants are made possible through delegated funds from The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH), an organisation that provides project support, individual grants and scholarships to artists working in Norway. BKH collaborates with local institutions throughout the country with the aim to strengthen Norwegian art production.

 

Deadline: 19 August, 2019

The grants are awarded to at least two and up to four artists. The individual applicant will be able to receive between 25,000 NOK and 50,000 NOK.

It is TSSK’s ambition that the delegated founds will ensure high quality and diversity in the field of professional contemporary arts and crafts in our region. Trøndelag Centre for Contemporary Art’s intentions with the support is to help improve the working conditions, and the financial situation of professional artists.

Criteria for applying for a production grant from Trøndelag Center for Contemporary Art:

Who can apply:

 • Individual professional visual artists and craft artists by application. The artist must live and work in Trøndelag county. Young artists are encouraged to apply.

You may use the grant:

 • In production of artworks related to an exhibition project or a specific art project (in a gallery or public spaces).
 • Furthermore, it is a requirement that the production grant be used during 2019/2020

No support is given to:

 • Travel expenses
 • Residency
 • Purchase of equipment
 • Artists who have not completed their education

Application criteria:

 • Write us a simple project description with a progress plan describing what you apply for (1-2 A4 pages, word or pdf file).
 • Your CV (Word or pdf file).
 • A portfolio of 5-8 pictures of relevant previous work.
 • A web link to your website if you have one.
 • The application with attachments must not exceed 10 MB (preferably pdf or jpg).

Submit your application to:

Trøndelag Center for Contemporary Art by email: post@samtidskunst.no with the subject field «Application for production grants 2019». Or by mail to our address: Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

We prefer to receive the entire application as one pdf file!

 • The applicants will be considered regardless of gender, age or organization membership.
 • Applications are assessed by a committee appointed by TSSK, and the recipients of the grants will be announced in August/September.
 • The grants will be given in 2019.
 • The grants is announced through our newsletter, emails to artists who are members of Trøndelag Bildende Kunstnere and Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, on social media and on our website: www.samtidskunst.no
 • The three grant recipients will be announced on the art center’s website, social media and in the press (through press release).

For any questions please contact Margrete Abelsen:

Phone: 73 52 49 10

Email: utstilling@samtidskunst.no