Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

UTLYSNING >>> PRODUKSJONSSTIPEND 2019

24. oktober 2018 – 28. november 2018

Norsk

SØK PRODUKSJONSSTIPEND FOR 2019

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å utlyse tre individuelle produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstner og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted. Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) til TSSK etter søknad fra styret. Det er BKH sine retningslinjer som ligger til grunn i tildelingen av stipendene.

 Søkefrist: Onsdag 28.november 2018

Trøndelag senter for samtidskunst ønsker at de delegerte midlene skal bidra til å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i vår region. Som kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon er vi opptatt av å støtte opp under ordninger og tiltak som kan bedre arbeidsvilkårene for kunstnerne som yrkesgruppe. Målsettingen er at stipendene kan bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet, og være et bidrag i arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien.

Fordelingen av stipendene er følgende og utbetales i inneværende år:

1 stk. produksjonsstipend à kr. 50.000

2 stk. produksjonsstipend à kr. 25.000

Kriterier for å søke produksjonsstipend fra Trøndelag senter for samtidskunst:

Hvem kan søke:

 • Stipendet er individuelle og forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag Unge kunstnere oppfordres til å søke.

Hva kan det gis støtte til:

 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne).
 • Reiser, research og annet arbeid knyttet til gjennomføring av konkrete kunstprosjekter.
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2019, og at rapport sendes Trøndelag senter for samtidskunst innen 31.12.2019.

Krav til søknaden:

 • Enkel prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, word eller pdf-fil) som beskriver hva det søkes tilskudd til.
 • Din CV (Word eller pdf-fil).
 • En portfolio med 5-8 bilder av tidligere aktuelle arbeider.
 • Eventuelt link til din nettside.
 • Søknad med vedlegg (gjerne pdf eller jpg) må ikke overskride 10 MB.

Søknad sendes til:

Trøndelag senter for samtidskunst via epost: post@samtidskunst.no og merk emnefelt med «Søknad om produksjonsstipend 2019». Eller via brevpost til Fjordgata 11, 7010 Trondheim. Lever gjerne hele søknaden som én pdf fil!

 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Et kunstfaglig utvalg ved Trøndelag senter for samtidskunst vil vurdere søknadene, og innstillingene vil foreligge i desember.
 • Stipendene vil bli utbetalt i 2018.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-poster til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside: samtidskunst.no
 • De tre stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).

For spørsmål ta kontakt med Trøndelag senter for samtidskunst!

Telefon: 73 52 49 10

E-post: post@samtidskunst.no

English

ANNOUNCEMENT OF PRODUCTION GRANTS FOR 2019

Trøndelag Center for Contemporary Art is pleased to announce three individual production grant opportunities for Trøndelag based professional visual artists and craft artists.

1 production grant of NOK 50.000.

2 production grants of NOK 25.000.

Deadline: November 28, 2018

The three grants are made possible through delegated funds from The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH) to TSSK, upon application by the board. The Relief Fund for Visual Artists is an organisation that provides project support, individual grants and scholarships to artists working in Norway. BKH collaborates with local institutions throughout the country with the aim to strengthen Norwegian art production.

It is TSSK’s ambition that the delegated founds will ensure high quality and diversity in the field of professional contemporary arts and crafts in our region. Trøndelag Centre for Contemporary Art’s intentions with the support is to help improve the working conditions, and the financial situation of professional artists.

Criteria for applying for a production grant from Trøndelag Center for Contemporary Art:

Who can apply:

 • Individual professional visual artists and craft artists by application. The artist must live and work in Trøndelag county. Young artists are encouraged to apply.

You may use the grant:

 • In production of artworks related to an exhibition project or an art project outdoor in public spaces.
 • For travel, research or other work related to realizing your art projects.

It is a requirement that you use the grant in 2019.

Application criteria:

 • Write us a simple project description with a progress plan describing what you apply for (1-2 A4 pages, word or pdf file).
 • Your CV (Word or pdf file).
 • A portfolio of 5-8 pictures of relevant previous work.
 • A web link to your website if you have one.
 • The application with attachments must not exceed 10 MB (preferably pdf or jpg).

Submit your application to:

Trøndelag Center for Contemporary Art by email: post@samtidskunst.no with the subject field «Application for production grants 2019». Or by mail to our address: Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

We prefer to receive the entire application as one pdf file!

 • The applicants will be considered regardless of gender, age or organization membership.
 • Applications are assessed by a committee appointed by TSSK, and the recipients of the grants will be announced in December.
 • The grants will be given in 2018. Grant recipients must submit a short and informative report in the end of 2019.
 • The grants is announced through our newsletter, emails to artists who are members of Trøndelag Bildende Kunstnere and Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, on social media and on our website: www.samtidskunst.no
 • The three grant recipients will be announced on the art center’s website, social media and in the press (through press release).

For any questions please contact us:

Phone: 73 52 49 10

Email: post@samtidskunst.no